Tôi - Nguyễn Văn Chiến là huấn luyện viên và chuyên gia phân tích bóng đá. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tôi đã dẫn dắt các đội bóng giành được nhiều chiến thắng quan trọng trong các giải đấu. Ngoài vai trò huấn luyện và phân tích bóng đá, Nguyễn Văn Chiến còn là một nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ huấn luyện viên trẻ. Ông luôn chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các huấn luyện viên trẻ trong sự nghiệp của họ.Ông nói " Tôi tự tin vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp một phần vào sự phát triển lớn mạnh của bóng đá nước nhà "
236 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
0825688999

#nguyenvanchien #bongdavietnam #lichthidau #chuyennhuong
https://nguyenvanchien.net/
https://x.com/nguyenv62383628
https://www.pinterest.com/nguyenvanchien65/
https://www.youtube.com/@nguyenvanchien65
https://www.reddit.com/user/nguyenvanchien65/
https://nguyenvanchien65.wordpress.com/2024/05/27/nguyen-van-chien/
https://gravatar.com/infonguyenvanchien65
https://www.pearltrees.com/nguyenvanchien65
https://www.instapaper.com/p/nguyenvanchienn
https://www.producthunt.com/@nguyenvanchien65
https://500px.com/p/nguyenvanchien65
https://www.tumblr.com/nguyenvanchien65
https://sites.google.com/view/nguyenvanchien65/
https://about.me/nguyenvanchien65
https://nguyenvanchienn.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/09789762717001295538
https://www.pinterest.fr/nguyenvanchien65/
http://www.chenjiagou.net/home.php?mod=space&uid=197529
https://spiderum.com/bai-dang/Nguyen-Van-Chien-vgywmMLGODYz
https://www.hivizsights.com/forums/users/infonguyenvanchien65/
http://nguyenvanchien65.minitokyo.net/
https://gitea.thebrokenrail.com/nguyenvanchien65
https://huzzaz.com/collection/nguy-n-v-n-chi-n
http://www.trainingpages.com/author/nguyenvanchien65/
http://iki-iki.sakura.ne.jp/members/miyano/mtgwiki/index.php?nguyenvanchien65


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-05-27 (月) 18:17:02 (24d)